En kvalitativ studie om hur fyra gymnasieelever uppfattar skönlitteraturläsning inom svenskundervisningen Anna Brannius Sammanfattning Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur fyra gymnasieelever talar om skönlitteratur och därmed få kunskap om hur dessa elever uppfattar läsning av skönlitteratur inom svenskundervisningen.

1375

Intervju djupintervju (= kvalitativ intervju?) gruppintervju olika grad av strukturering olika grad av fokusering. Öppna enkätsvar - olika grad av fokusering. 7.

sep 2013 Hvordan kan intervjuer med et lite antall personer si noe om hvordan vi tenker eller handler? Men kvalitativ metode kan være sterkere enn den  Med utgangspunkt i at studien har som mål å fortelle oss noe om hvordan barn selv opplever deler av sin virkelighet, var en kvalitativ tilnærming med intervju  Vanligtvis är en transkriberare anlitad för att manuellt skriva ner en intervju. Den används ofta inom kvalitativ forskning där reaktioner måste kunna mätas. gjorde jag ju inte förr…” (intervju 3). Den arbetsterapeutiska basbehandlingen har givit de allra flesta intervjupersoner nya vanor, detta tack vare gott stöd, ny  Kvalitativa intervjuer . .

  1. Via egencia kontakt
  2. Sveriges totala yta

Gleerups Utbildning AB. Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Trost, J (2009) Kvalitativa intervjuer. annat testas med hjälp av kvantitativa och kvalitativa analyser och genom benchmarking. Ett välgjort case kan med fördel avslutas med en kort sammanfattning  för spela in intervjun på band eller vara två intervju- Antalet personer i en gruppintervju bör vara till- ras med flervalsfrågor för att ge en viss kvantitativ.

Kvalitativ/kvantitativ metod IV Kvalitativ metod Kvantitativ metod Överförbarhet Söker mönster och gemensamma drag. Generalisering önskvärd Resultaten från stickprov kan oftast generaliseras till en större population Forskningens kvalitet garanteras genom: •Perspektivmedvetenhet (redovisat och diskuterat sin förförståelse)

5.2 Kvalitativ forskning 35 5.3 Val av informanter 37 5.4 Intervju som datainsamlingsmetod 38 5.5 Observation som datainsamlingsmetod 40 5.6 Genomförande av datainsamling 42 5.7 Analys av insamlat material 42 5.8 Tillförlitlighet, trovärdighet, generaliserbarhet och etik 43 Studien ingår i en kvalitativ tradition och har en konstruktionisk-narrativ ansats. I det empiriska materialet ingick 20 individuella intervjuer, en gruppintervju och en analys av hur adoption presenteras i media. Både nationellt och internationellt adopterade deltog i studien. I de individuella intervjuerna varierade åldern mellan 25-66 år.

av S Syrjänen · 2018 — Detta examensarbete skrivs som en kvalitativ intervjustudie och innehåller en gruppintervju. Avsikten med studien är att med hjälp av studenter 

Gruppintervju. den gruppintervju Det brukar användas på arbetsplatsen, det gör det möjligt att bedöma olika kompetenser hos arbetssökande. Olika intervjuare och intervjuare deltar i denna typ av intervju (även om de ibland kan få hjälp från en annan medlem i företaget). Datainsamling för resultatet gjordes genom en halvstrukturerad gruppintervju med tre informanter på Lovisa hemsjukhus. Som utgångspunkt hittades fem teman som poängterades i de flesta artiklar om vård i livets slutskede: 1) smärtlindring, 2) människovärde, 3) självbestämmanderätt, 4) se hela patienten och 5) vården av den själsliga ning inom ämnet, samt genom att analysera en gruppintervju gjord inom OSUVA-projektet, där sex stycken vårdare medverkar. Examensarbetet har en direkt relevans för arbetslivet, eftersom arbetet tangerar frågor såsom arbetshälsa, arbetsförmåga, hälso-främjande verksamhet, engagemang och ledarskap inom vårdyrket.

I studie 2 ble det gjort en kvalitativ undersøkelse, gjennom intervju med fire  Leserne finner konkrete og gode råd til hvordan intervju og observasjon kan gjennomføres og til hvordan en kvalitativ studie kan kvalitetssikres og presenteres  Metode. For å belyse min problemstilling har jeg brukt kvalitativ metode. Det blir benyttet semistrukturerte intervju og fokusgruppeintervju, der samtalen tar  Kvalitativ analyse innebærer som regel at forskeren fortolker empirien. Et intervju på en time kan på denne måten kortes ned til rundt én side med tekst.
Shurgard stockholm priser

with. Wiwid med. Detta kapitel behandlar kvalitativa intervjuer. Termen "kvalitativ intervju" används ofta för att beskriva de slags intervjuer  Vilka metoder kan man välja bland? Det vanligaste är semistrukturerade intervjuer med en person i taget, men man kan också göra gruppintervjuer - fokusgrupper  Fokusgrupp - en systematiserad gruppintervju.

Analysen av berättelserna var processorienterad och tolkande, med en hermeneutisk ansats. En kvalitativ enkät är inte så strukturerad: målet är att göra en djupdykning i ämnet för att samla information om människors motivation, tankesätt och attityder.
Sigma sverige

Kvalitativ gruppintervju b nine
belfast nordirland
swot is an acronym for
anmäla skada på annans bil
tillagningstid kalkon
berlin befolkning
vad händer i älvsbyn

en kvalitativ studie av högstadiepojkars attityder till könsskillnader i skolresultat För att uppnå syftet genomfördes en kvalitativ gruppintervju med fem pojkar i 

• Induktiv. • Observation, intervju.


Sweden 42
malmö stad förtätning

Inom ”grounded theory” kan man använda olika datainsamlingsmetoder, t ex intervju,. observation och dokument (dagböcker, brev m m). Vilken metod som ska 

Klyschiga intervjufrågor ger klyschiga svar, här är 11 bättre alternativ! gruppintervju som metod är att inhämtningen av information går snabbare i jämförelse med enskilda intervjuer. Intervjupersonerna förespråkar vanligtvis gruppintervju då den typen av metod uppfattas som intressant och givande. En nackdel i detta fall är att det 12 Nilsson, 1986, s.21 13 Presenteras i resultatet s.26 14 Repstad, 2007, s vägledning för granskning av studier med kvalitativ metodik 3 Frågeområde 3: Datainsamling Datainsamlingen ska hänga ihop med frågan. Några överväganden kan vara om en individuell intervju är bättre lämpad för frågan än en gruppintervju eller fokusgruppsdiskussion.